CiMS  |  CiMS energo  |  FišerZC  |  ZLT servis  |  Las Plasy  |  AgroRašelina

Činnost firmy

Těžba

Činnost akciové společnosti Rašelina je zaměřena na těžbu rašelin a jejich zhodnocení zpracováním na balené a volně ložené výrobky. Ty tvoří rašeliny, zahradnické i lesnické substráty, speciální pěstební zeminy, komposty a také mulčovací a dekorační kůra.

Pravá přírodní rašelina, kterou a.s. Rašelina jako jedna z mála sama těží na vlastních nebo dlouhodobě pronajatých blatech, je základem všech výrobků.

Rašelina těžená v místních lokalitách je převážně přechodového nebo slatinného typu, čili zemitější, tmavší barvy a ve směsích s vrchovištní světlejší vláknitou rašelinou, dováženou z pobaltských oblastí, vytváří nejvhodnější prostředí pro pěstování rostlin.

Těžba rašeliny je dlouhodobý proces. Předchází jí posuzování rašeliništních ploch, předprojektová příprava. Poté následuje příprava rašelinišť k těžbě - odlesnění, budování odvodňovacích kanálů, oddřevení a zpřístupnění rašeliniště budováním panelových vozovek.

Rašelina je těžena metodou frézování, která ve světě převažuje. Spočívá v postupném odebírání slabých vrstev rašeliny z povrchu částečně odsušeného rašelinového ložiska. Těžbu je možné provádět jen v klimaticky příznivých dnech nejteplejších měsíců roku. Těžební sezóna trvá od května do září. V tomto období je možné provést 20 - 30 těžebních cyklů. Těžební cyklus tvoří operace frézování, sušení, řádkování, sklízení a valování.

Vytěžená rašelina se skladuje ve valech, odkud je dopravována do zpracovatelských závodů Branná nebo Soběslav.

Zpracování

Ve výrobním závodu je rašelina podle stanovených receptur vytříděna a smíchána s rašeliníkovou (bílou) rašelinou z dovozu a s ostatními komponenty, mezi které např. patří kompostovaná stromová kůra, bentonit, perlit, vápenec, a bezchlórová kombinovaná hnojiva. Stále větší podíl při výrobě substrátů a zemin představují vrchovištní rašeliny z dovozu. Protože rašelina stále patří k cenným,ale jen obtížně obnovitelným surovinám,společnost Rašelina a.s.usiluje o rozumné hospodaření s touto hmotou a o maximální zhodnocení jejích mimořádných vlastností.

Technologie výroby rašelinových substrátů a pěstebních zemin má plně automatizované řízení, které umožňuje přesné dávkování jednotlivých surovin, průběžnou kontrolu dávkování a vytisknutí protokolu o průběhu výroby a spotřebě surovin pro konkrétní výrobek.

Převážná část rašelin, substrátů a zemin je na balicích automatech zabalena do obalů o objemu od 7 do 75 litrů. Naplněné obaly jsou lisováním tvarovány a v paletizačních automatech uloženy na EURO palety. Následuje přikrytí palety s výrobky tmavou fólií a fixace obalů na paletě ovinutím průtažnou fólií. Zabalené produkty, dobře chráněné proti povětrnostním vlivům, jsou uloženy ve velkokapacitním skladu, kde jsou připraveny k expedici.

Rekultivace

Ve srovnání s obdobím před 10 lety klesla těžba rašeliny téměř o 40 %. Významně roste dovoz vrchovištní rašeliny z pobaltských republik.

Během celého procesu těžby jsou přísně dodržovány podmínky ochrany životního prostředí a váží se na ni automaticky i povinné rekultivace vytěžených ploch.

Odtěžené plochy jsou po provedení technických rekultivací předávány převážně k zalesnění. Postupně osud odtěžených rašelinišť směřuje k rozmanitějšímu využití.

Jedním z rekultivačních způsobů blízkých přírodě, je vytváření podmínek pro jejich revitalizaci. Ta spočívá ve snaze o vytvoření podobných podmínek, jaké byly při vzniku konkrétního rašeliniště. Při tomto způsobu využití mají i odtěžená rašeliniště šanci stát se soustavou vyhraněných biotopů s četnými rostlinnými a živočišnými druhy a vytvářet tak specifický prvek v krajině.

Mnohaletá zkušenost s rekultivací odtěžených rašelinišť vytváří dobré podmínky pro jejich lesnické využití,nebo pro revitalizační způsoby rekultivace.